Fakturabelåning, fakturaköp, fakturaservice

I syfte att skapa mervärde för våra kunder är A invest & Consulting AB partner i bolaget Finansia Fakturatjänst AB. Finansia Fakturatjänst AB erbjuder nedanstående tjänster. Ytterligare information kan erhållas via bolagets hemsida, www.finansia.se

Fakturabelåning, Fakturaköp

Ett bolags likviditet avspeglar inte alltid det resultat som genereras i bolaget. Det finns tillfällen i alla bolags liv där man behöver tillgång till snabb likviditet. Detta kan tex vara vid en expansion, säsongsvariationer eller tillfällig besvärlig ekonomi. Genom fakturabelåning eller fakturaköp slipper Ni som kund besvärliga beslutsvägar för krediter och erbjuds möjligheten att erhålla finansiering i ett läge där annan typ av finansiering inte möjliggörs. Genom att belåna alternativt sälja Era kundfordringar bygger finansieringen inte enbart på bolaget utan även på de kunder Ni arbetar mot.

Genom att använda fakturabelåning alternativt fakturaköp förbättras bolagets likviditet snabbt. I tjänsten ingår även fakturering samt kravhantering vilket effektiviserar bolagets interna administration.  Alla ärenden som inkommer före kl 12:00 utbetalas samma dag. All fakturering kan ske via bolagets hemsida och separat inloggning till systemet erhålls. Via denna inloggning kan samtliga avräkningar hämtas ut och all information rörande ärenden, kunder e t c kan erhållas i realtid. För de bolag som inte vill hantera faktureringen via hemsidan skapas individuella rutiner som passar för just ditt bolag.

Fakturaservice

Du skapar enkelt och effektivt dina fakturor genom vår funktion på Mina Sidor via hemsidan. Vi erbjuder en seriös design som distribueras i kuvert med posten och når din kund dagen därpå. I tjänsten ingår övervakning av betalningar, automatiska påminnelser och inkasso. Du erhåller dessutom löpande bokföringsunderlag och pengarna samma dag som din kund betalar.

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt