LÖPANDE BOKFÖRING

Vi tar hand om dina verifikationer och ser till att dom blir bokförda i rätt tid. Att vi ser till att allt blir redovisat efter gällande lagstiftning är en självklarhet. Genom att låta oss sköta förtagets bokföring undviker Du att hamna i de fallgropar som finns med felaktiga avdrag, onödig beskattning och oklar momsredovisning. Du slipper hålla koll på alla alla lagstiftningsförändringar, det gör vi åt Dig.
Redovisningen bygger vi på ett sätt så att Du sedan kan följa och analysera de delar i företaget som är viktiga att följa. Kostnadsställe, projekt och kvantitet är vanliga tillägg till den ”normala” bokföringen.

RAPPORTERING

För att Du ska kunna följa företagets resultat och ställning får Du löpande tillgång till de rapporter Du behöver. Utöver standardiserade resultat- och balansrapporter finns olika specialrapporter som kan utformas för att stödja uppföljningen av just Er verksamhet. För företag med speciella behov bygger vi kundunika rapportpaket.

AVSTÄMNINGAR – PERIODISERINGAR

Vi ser till att dina kostnader hamnar på rätt period oavsett när fakturan kommer eller när betalning sker. Detta är en förutsättning för att dina rapporter ska bli rättvisande.

BETALNING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR

Använd Er av vår betaltjänst och minska administrationen ytterligare. Vi lägger in betalningar och skickar bankfil till Er för attest. En effektivisering där Ni som kund behåller tryggheten i att inga betalningar kan genomföras utan Er attest. Attestflöden kan skräddarsys efter Era önskemål, två i förening e t c.

SKATTEDEKLARATION

Skattedeklaration utgör underlag för betalning av moms, arbetsgivaravgifter och skatt. Vi ser till att den blir rätt ifylld. Med fullmakt lämnar vi skattedeklarationen elektroniskt och ser till att betalning sker i rätt tid. I den mån kunden önskar kan vi även genomföra betalning.

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt