BOKSLUT

Oavsett om företaget är ett AB eller annan företagsform skall varje år avslutas med ett bokslut. Olika regler finns för olika företagsformer och storlek på företag. Vi ser till att årsbokslutet upprättas efter gällande redovisningsnormer och tillvaratar de möjligheter som ges i resultatplanerings- och skattesyfte.
Har företaget använt eget redovisningsprogram för den löpande bokföringen importerar vi automatiskt in alla underlag i vårt bokslutsprogram.

ÅRSREDOVISNING

Årsredovisningen ska ge en rättvisande bild över företagets resultat och ställning. Det finns många intressenter som tar del av den information som lämnas. Årsredovisningen lämnar uppgifter som är offentliga för leverantörer, kreditgivare, konkurrenter etc och det är därför viktigt att den upprättas på ett professionellt sätt. Vi tillser att årsredovisningen följer årsredovisningslagen.

KONCERNREDOVISNING

Om ditt företag ingår i en koncern behöver vi många fall upprättas en koncernredovisning. Med professionella verktyg ser vi till att alla elimineringar, förvärvsanalyser, koncerninterna försäljningar och inköp, internvinster, minoritetsintressen etc beaktas.

A Invest & Consulting

A Invest & Consulting AB är en komplett konsultbyrå inom redovisning, administration och fastighetsförvaltning.

Med bred kunskap och gedigen erfarenhet hjälper vi våra kunder att optimera sina affärsprocesser och förbättra företagsledningens rapportering samt interna kontroll.

I de arbete vi utför arbetar vi efter våra värderingar kvalitet, engagemang och affärsmässighet.

Läs mer

Effektiva lösningar

med ett affärsmässigt synsätt